CNIC uzatvoril Memorandum o porozumení so Slovenskou batériovou alianciou

Košice, 10. máj, 2023 – Slovenská batériová aliancia podpísala Memorandum o porozumení s Košickým klastrom nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC). Cieľom nového partnerstva je zvyšovanie odbornej a vedomostnej úrovne členov prostredníctvom účasti na Expert Battery Program (EBA Academy), výmena skúseností a spolupráca pri realizácii odborných a marketingových aktivít.

Priemyselný klaster Slovenská batériová aliancia (SBaA) a CNIC spájajú svoj potenciál pre rozvoj technológií s ohľadom aj na Centrum zelených a digitálnych technológií CNIC, ktorého vedúcim je doc. Mgr. Maroš Halama, PhD..

Dosiahnutie spoločných cieľov majú zaručiť predovšetkým zdieľanie vedeckých i komerčných skúseností a know-how, výchova odborníkov v oblasti vývoja batérií, transfer nových technológií a následná komercializácia spoločných vedeckých poznatkov a duševného vlastníctva. Jedným z najdôležitejších prienikov záujmov oboch klastrov je príprava a zriadenie vzdelávacích programov a priemyselných doktorátov, čo výrazným spôsobom ovplyvní modernizáciu slovenského vysokého školstva smerom k praxi.

Podpis memoranda sa uskutočnil na nultom ročníku pilotného programu EBA Academy, ktorú SBaA spustila v spolupráci s EIT InnoEnergy v Košiciach. Aj to je signálom, že z dlhodobého hľadiska je dôležité kooperovať činnosti vedeckovýskumného sektora s priemyslom.

SBaA je nezávislé záujmové združenie právnických osôb a pôsobí ako priemyselný klaster. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. Vznikla v roku 2019 a získala bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný Európskym sekretariátom pre klastrove analýzy, je členom Európskej batériovej aliancie.