CNIC získal dotáciu z MH SR na projekt CNIC_START

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky poskytlo dotáciu Košickému klastru nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) na projekt „Príprava metodiky pre efektívnu spoluprácu akademického a priemyselného sektora“ – CNIC_START. Celková výška dotácie je 28 826,56 eur, pričom CNIC bude projekt spolufinancovať vo výške 15% z vlastných zdrojov.

Cieľom projektu CNIC_START je príprava metodiky pre efektívnu spoluprácu privátneho a verejného akademického sektora s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť CNIC v národnom a medzinárodnom meradle.

Žijeme v čase veľkých príležitostí, ktoré prináša pokrok v oblasti vedy a techniky, zároveň však čelíme veľkým spoločenským výzvam týkajúcich sa zmeny spôsobov priemyselnej výroby, produkcie a distribúcie potravín, zmeny klimatických podmienok a zmeny vzťahov medzi fyzikálno-chemickým, biologickým a digitálnym svetom. V tejto situácii je pravdepodobne najväčšou výzvou potreba zabezpečiť, aby veda, technika a s nimi súvisiace vzdelávanie boli v súlade so spoločenskou realitou a jej možným vývojom. Akékoľvek odpojenie vedy, techniky a vzdelávania od spoločenského a politického života bude mať potenciálne negatívne dôsledky pre spoločnosť, pretože môže spôsobiť neúnosné napätie medzi štátmi a regiónmi s rôznou úrovňou vedecko-technického rozvoja, ako aj nerovnomerný vývoj sociálnych skupín v rámci jednej politicko-spoločenskej jednotky.

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšími výkonmi v oblasti vedy, výskumu a vývoja v EÚ. Okrem toho medzi jednotlivými slovenskými regiónmi existujú značné ekonomické rozdiely. Takmer 70% slovenského HDP na obyvateľa sa vyrába na západnom Slovensku a v Bratislave. Východné Slovensko prispieva k slovenskému HDP iba 14%.

Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody a s víziou podieľať sa na formovaní moderného a úspešného Slovenska sme vytvorili Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). CNIC predstavuje pól vedeckej, technickej a priemyselnej excelentnosti v oblastiach biomedicíny, biotechnológie, digitálnych technológií, progresívnych materiálov a zelených technológií. Tento klaster vznikol s ambíciou vytvoriť inovačné prostredie pre úspešné uplatnenie potenciálu členov CNIC v oblasti výskumu a vývoja a pri formovaní high-tech priemyslu v regióne východného Slovenska s dosahom na celé územie Slovenska.