Nové laboratória pre biovedecký výskum v Košiciach v hodnote millión eur

Košice, 17. máj 2023Rekonštruované priestory na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach budú slúžiť vedcom a pomôžu efeltívnejšej spolupráci vedeckovýskumného prostredia s priemyselnou praxou. Prístroje, ktorých hodnota je viac ako milión eur, budú slúžiť výskumu v oblasti proteínového inžinierstva nanomedicíny, bioenergetiky, a paleobiológii. Vybavenie nových laboratórií výrazne zvýši vedecko-výskumnú úroveň zdieľaných laboratórií Centra interdisciplinárnych biovied Technologického inovačného parku UPJŠ a Katedry biofyziky PF UPJŠ, pričom sa svojou úrovňou a vybavením zaradia medzi špičkové laboratória európskeho i svetového významu. Prostriedky, vďaka ktorým sa podarilo zaobstarať nové priestory, boli získané predovšetkým prostredníctvom projektu „BioPickmol“ doc. RNDr. Gabriela Žoldáka, DrSc. a spoločnosti SAFTRA Photonics s.r.o..

 

Priestory nových laboratórií slávnostne sprístupnili rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a riaditeľ TIP-UPJŠ a predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC), prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.. Nové laboratóriá budú slúžiť nielen zamestnancom Centra interdiciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ (CIB TIP-UPJŠ) a Katedry biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (KBF PF UPJŠ), ale aj študentom na druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Očakáva sa, že v týchto laboratóriách sa budú realizovať výskumné projekty, ktoré budú prispievať k rozvoju vedy a technológií v prieniku biologických, fyzikálnych, chemických a informatických vied.

 

Financovanie rekonštrukcie (230 tis. eur) a nákup moderného experimentálneho zariadenia (1,5 mil. eur) do týchto laboratórií bolo viaczdrojové a podieľali sa na ňom TIP-UPJŠ, CIB TIP-UPJŠ, PF UPJŠ, Katedra biofyziky PF UPJŠ, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ a aj samotná Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Nové prístroje v týchto laboratóriách boli získané predovšetkým vďaka projektu „BioPickmol“ a to až vo výške 1 mil. eur. Ten bol financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, ktorého koordinátorom je doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc. v spolupráci s priemyselným partnerom SAFTRA Photonics. „BioPickmol“ bol zameraný na vývoj metódy detekcie koronavírusu SARS-Cov-2 založenej na technológii PickMolTM, vyvinutou spoločnosťou SAFTRA Photonics.

Vybavenie laboratórií finančne menej náročnými prístrojmi je financované projektami APVV a VEGA. Nové priestory a prístroje v hodnote viac ako milión eur výrazne zvýšia potenciál týchto laboratórií realizovať konkurencieschopný vedecký výskum v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a paleobiológie.

 

Iniciatíva rozširovania laboratórnych priestorov vznikla na pôde CIB TIP-UPJŠ a KBF PF UPJŠ ako výsledok získaných projektov OpenMed a BioPickmol zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj projektu CasProt získaného v rámci programu H2020. Tieto projekty prirodzene priniesli nové vedecké výzvy a umožnili prijať nových skúsených ako aj mladých nádejných vedeckých pracovníkov.

Projekty realizované v týchto laboratóriách by mohli viesť k vývoju nových liekov, biotechnologických aplikácií a lepšiemu pochopeniu biologických procesov. Zároveň sa očakáva vyššia intenzita spolupráce s priemyselnou praxou, predovšetkým prostredníctvom priameho napojenia týchto laboratórií na CNIC.

 

„Rekonštruované a novovybudované laboratóriá KBF PF UPJŠ a CIB TIP-UPJŠ sú pre nás veľmi dôležité a poskytnú nám možnosť efektívnejšej a flexibilnejšej spolupráce s priemyselnou praxou. Vďaka týmto laboratóriám a novým zamestnancom očakávame nielen zvýšenie kvality publikačnej činnosti, ale aj počtu patentov a priemyselných vzorov predovšetkým v oblasti vývoja nových terapeutických a diagnostických metód v medicíne,“ povedal riaditeľ TIP-UPJŠ a predseda predstavenstva Košického klastra nového priemyslu (CNIC), prof. Pavol Miškovský.

Celkovo by tieto laboratóriá mali prispieť k zvýšeniu kvality vedy, zintenzívneniu využívania moderných technológií na Slovensku a posilneniu pozície Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako významného centra výskumu a výučby v oblasti interdiciplinárnych biovied.