Spoločnosť AGEL SK, Košický klaster nového priemyslu a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali Rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci

Cieľom tejto spolupráce je zlepšenie kvality vzdelávania a výskumu, s dôrazom na najnovšie vedecké poznatky. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe pri prepojení teórie a praxe vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej oblasti. Slávnostné podpísanie zmluvy sa uskutočnilo 23. júna 2023 v Nemocnici AGEL Košice-Šaca.

Podľa zmluvy budú študenti a zamestnanci CNIC spolupracovať na odborných aktivitách v oblastiach súvisiacich s činnosťami zdravotníckych zariadení AGEL a Inštitútu. Zámerom zmluvy je vytvorenie rámca pre spoločné záujmy oboch strán. Medzi ne patrí aktívna spolupráca medzi AGEL, pridruženými spoločnosťami skupiny AGEL a Inštitútom na jednej strane, a CNIC na strane druhej. Taktiež sa zmluvné strany zamerajú na využitie výskumu a vedy pri riešení súčasných i budúcich úloh, zlepšenie odborných aktivít a na riešenie potrieb oboch strán.

„Členstvo spoločnosti AGEL SK, ako plnohodnotného partnera v združení Cassovia New Industry Cluster, chápeme ako nutný a maximálne zodpovedný krok k nevyhnutnému prepájaniu vedy, výskumu a medicíny, z ktorého budú využitím vzájomných poznatkov a technológií požívať benefity všetci vedeckí pracovníci a následne i partneri, nakoľko výsledky základného i aplikovaného výskumu predstavujú reálny základ pre ich následnú implementáciu do rôznych oblastí života. Medicína je žiarivým príkladom odvetvia, ktoré trvalo profituje z materiálových technológií, ale aj výsledkov výskumu biokompatibilných biomateriálov. Rovnako sa nám týmto otvárajú možnosti pregraduálneho i postgraduálneho štúdia zdravotníkov v technických disciplínach a, naopak, prípravy pracovníkov technických odvetví cielene pre potreby medicíny. CNIC vnímame ako enormný vedecký počin akademických inštitúcií na východnom Slovensku, ktorý nielen zviditeľní a jasne definuje možnosti pre vedu, výskum a inovácie, ale veríme, že bude aj pozitívnym a chceným atraktantom nielen pre vysokoškolských študentov, ale aj dôstojným a žiadaným pôsobiskom pre vysokoškolských pedagógov vo všetkých vedných disciplínach, a preto je otázka nášho riadneho členstva samozrejmosťou,“ povedal MUDr. Jozef Pribula, PhD., MBA, medicínsky riaditeľ pre internistické odbory spoločnosti AGEL SK, a. s., ktorý je zároveň aj riaditeľom Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL, n. o.

„Našim partnerom, medzi ktorých od dnešného dňa patrí aj spoločnosť AGEL SK a.s., záleží na udržateľnej budúcnosti pre nás všetkých, pričom veda a výskum sú jej pevnou súčasťou. Plánujeme spolupracovať nielen na projektovej úrovni alebo na transfere nových technológií a zavádzaní progresívnych liečebných postupov, ale aj v oblastiach vzdelávania zdravotníckeho personálu či spoločného programu priemyselných doktorátov,“ uviedol prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predseda predstavenstva CNIC.