Valné zhromaždenie CNIC

Dňa 27.09.2023 sa uskutočnila v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach schôdza valného zhromaždenia združenia Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Na valnom zhromaždení, ktorému predsedal nový predseda doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD. (Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach), sa zúčastnili zástupcovia partnerov CNIC – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura.

Zástupcovia členov združenia CNIC sa stretli v poslednú septembrovú stredu v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach. Po schválení programu bol za nového predsedu valného zhromaždenia väčšinou zástupcov zvolený doc. Marcel Dolobáč, ktorý sa následne ujal moderovania ďalšieho priebehu schôdze.

Predseda predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predniesol Výročnú správu združenia spolu s účtovnou závierkou za rok 2022, v ktorých boli prezentované odborné, hospodárske a organizačné aktivity uskutočnené od posledného VZ CNIC, pričom boli zároveň navrhnuté plány rozvoja Košického klastra nového priemyslu prostredníctvom projektových zámerov. Tie sú plánované v spolupráci ako so zakladajúcimi členmi, tak i so zástupcami priemyselných partnerov.

Bodom programu VZ bola aj voľba členov predstavenstva CNIC. Za nových členov boli zvolení:

  • doc. MVDr. Jana Koščová, PhD. – UVLF v Košiciach
  • MUDr. Štefan Štolfa, PhD. – UNLP v Košiciach
  • prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. – TUKE
  • Ing. Mgr. Juraj Mičko, MSc. – Cassovia Discovery Park, s.r.o.
  • Ing. Jaroslav Polaček – mesto Košice
  • Ing. Rastislav Trnka – KSK
  • prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc. – SAV