Valné zhromaždenie CNIC

Dňa 01.06.2022 sa uskutočnila v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach schôdza valného zhromaždenia združenia Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Na valnom zhromaždení, ktorému predsedal Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE, sa zúčastnili zástupcovia partnerov CNIC – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura.

Keďže na ustanovujúcom valnom zhromaždení v roku 2021 bola konsenzom dĺžka funkčného obdobia predsedu určená do nasledujúceho zhromaždenia, prof. Kmeť vyzval prítomných zástupcov členských organizácií k voľbe nového predsedu. Do funkcie predsedu VZ CNIC bola na obdobie jedného roka zvolená Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka UVLF.

Predseda predstavenstva, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., predniesol Výročnú správu CNIC spolu s účtovnou závierkou za rok 2021, v ktorých boli prezentované odborné, hospodárske a organizačné aktivity CNIC uskutočnené od posledného VZ CNIC, pričom boli zároveň navrhnuté plány rozvoja Košického klastra nového priemyslu.

Počas diskusie rezonovala, predovšetkým, téma inštalácie superpočítača postaveného na originálnej technológii spoločnosti Tachyum v Košiciach, ktorý by bol zakotvený do zmysluplného ekosystému CNIC. Tým by sa výrazne urýchlil rozvoj nového priemyslu prostredníctvom spoločných aktivít CNIC, spoločnosti Tachyum a ostatných priemyselných partnerov, čo by viedlo k významnému nárastu úrovne konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu.

Za osem mesiacov fungovania konzorcia CNIC sme dokázali naštartovať všetky dôležité procesy tak, aby rok 2022 znamenal reálne spustenie prevádzky CNIC vo všetkých plánovaných oblastiach jeho aktivít,“ uviedol po schôdzi valného zhromaždenia CNIC predseda predstavenstva, prof. Pavol Miškovský.