Veda, inovácie, priemysel

Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industy Cluster – CNIC) usporiadal 15. decembra 2022 stretnutie inovátorov, zástupcov priemyslu a verejných inštitúcií v Hoteli Bankov v Košiciach. Zástupcovia high tech spoločností a poprední predstavitelia zakladajúcich členov CNIC prijali pozvanie predsedu predstavenstva CNIC, prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. Cieľom stretnutia bolo podporiť ďalší rozvoj spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom.

Program otvoril Pavol Miškovský príhovorom o výsledkoch CNIC v oblastiach spolupráce s high tech priemyslom v roku 2022, ktorý sa niesol v znamení stabilizácie personálnych štruktúr, nadväzovania spoluprác so súkromným sektorom a v riešení projektovej dokumentácie nového campusu, ktorý má vyrásť na Medickej ulici.

Na úvodné slovo prof. Miškovského nadviazala rektorka UVLF v Košiciach, Dr. h. c., prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá v krátkom prejave pozdvihla snahy o zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v regióne. Vzhľadom na pracovné vyťaženie rektorov UPJŠ v Košiciach a TUKE, predniesli prejavy hodnotiace uplynulý rok pôsobenia CNIC prorektor UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku, prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., a prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy TUKE, prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

Stretnutie „Veda, inovácie, priemysel“ bolo súčasťou projektu CNIC_START, na ktorý získal CNIC dotáciu z MH SR. Cieľom tohto projektu je zefektívnenie spolupráce privátneho a verejného akademického sektora a rast konkurencieschopnosti CNIC v národnom i medzinárodnom meradle.