Orgány združenia CNIC

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom CNIC.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • zmena stanov
 • určenie výšky a splatnosti členského príspevku a rozhodovanie o jeho zvýšení alebo znížení
 • voľba a odvolanie členov predstavenstva
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady
 • voľba a odvolanie členov poradnej rady
 • rozhodovanie o prijatí člena do Združenia a o vylúčení člena zo združenia
 • schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
 • schvaľovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení
 • schvaľovanie rozpočtu združenia
 • rozhodovanie o úhrade strát
 • rozhodovanie o majetkových dispozíciách prevyšujúcich 100,000 Eur
 • rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zrušení združenia
 • rozhodovanie o zmene právnej formy združenia
 • schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov združenia a ich zmien
 • rozhodovanie o účasti združenia v iných subjektoch
 • rozhodovanie o koncepčných otázkach fungovania združenia
 • rozhodovanie o scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľností ako aj rozhodovanie o iných dispozíciách s nehnuteľnosťami, ktoré sa zapisujú do katastra
 • rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Aktuálnou predsedníčkou Valného zhromaždenia CNIC je Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Členmi Valného zhromaždenia CNIC sú:

 • JUDr. Boris Bilčák, Košický samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Polaček, mesto Košice
 • Ing. Dominik Hakulin, Cassovia Discovery Park
 • Ing. Stanislav Roučka, Cassovia Discovery Park
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., Technická univerzita v Košiciach
 • doc. Ing. Marcel Behún, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia CNIC, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Taktiež rozhoduje o všetkých záležitostiach CNIC, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, dozornej rady alebo poradnej rady.

Členmi predstavenstva sú zástupcovia každého zo zakladajúcich členov CNIC a pristupujúcich členov. Každý zo zakladajúcich a pristupujúcich členov sú v predstavenstve zastúpení jedným zástupcom. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, pričom člen predstavenstva môže byť zvolený aj opakovane. Členovia predstavenstva si spomedzi seba zvolia predsedu predstavenstva.

Predstavenstvo najmä:

 • rozhoduje o scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľnosti ako aj o iných dispozíciách s nehnuteľnosťami, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností
 • zvoláva valné zhromaždenie a informuje ho o činnosti CNIC
 • vykonáva obchodné vedenie CNIC
 • zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva CNIC
 • schvaľuje organizačný a pracovný poriadok CNIC
 • vedie zoznam členov CNIC
 • vymenúva likvidátora CNIC
 • môže zriaďovať poradné orgány CNIC
 • predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je CNIC povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu
 • predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu o činnosti a hospodárení CNIC. V lehotách určených stanovami, najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti CNIC a o stave jeho majetku
 • predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na úhradu strát v súlade so stanovami
 • predkladá dozornej rade najmenej raz do roka písomne informácie o zásadných zámeroch fungovania CNIC na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov CNIC a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku CNIC v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku CNIC, najmä jeho likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam

Členovia predstavenstva:

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Špecialista v biofyzike, biofotonike a nanotechnológiách.

Absolvoval množstvo zahraničných pracovných a prednáškových pobytov (Európa, USA, Brazília, Egypt, India). Ako pozvaný profesor pôsobil na Univerzite P. et M. Curie v Paríži, na univerzite Orleans a na Ústave štruktúry hmoty v Madride. V roku 2006 získal prestížne Fulbrightove štipendium.

Zakladateľ a technologický špecialista spoločnosti SAFTRA photonics sro. Víťaz mnohých medzinárodných technologických súťaží ( Praha, Londýn, Brusel 2018).

Dvojnásobný laureát ocenenia Vedec roka ( 2014 a 2017).

Ing. Rastislav Trnka, Košický samosprávny kraj

Predseda Košického samosprávneho kraja.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovohospodársku fakultu so sídlom v Košiciach. Po skončení školy podnikal, neskôr pracoval ako projektový manažér na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Od roku 2010 pôsobí vo verejnej správe. Bol zástupcom starostu v mestskej časti Košice – Staré mesto. Neskôr sa stal poslancom Košického samosprávneho kraja a od roku 2017 je predsedom Košického samosprávneho kraja.

Od roku 2018 je členom Európskeho výboru regiónov, Komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) a tiež Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE). Od roku 2020 je v Európskom výbore regiónov v Bruseli podpredsedom komisie ENVE.

Ing. Jaroslav Polaček, mesto Košice

Primátor mesta Košice.

Vyštudoval Hutnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach a v roku 2000 získal cenu riaditeľa Výskumného a Skúšobného Ústavu U. S. Steel Košice za najlepšiu výskumnú prácu za rok 2000.

Vybudoval jednu z najväčších spoločností na vývoz odpadu na východnom Slovensku, zastával funkciu predsedu Únie autodopravcov Slovenska, bol jedným zo zakladateľov a spoluorganizoval Hokejové mestečko Košice Sever.

V rokoch 2010 až 2014 bol prednostom MČ Košice – Sever a od roku 2018 je primátorom mesta Košice.

prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., Technická univerzita v Košiciach

Prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu.

Je vedúcim Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania a prorektorom pre medzinárodné vzťahy a mobility na Technickej univerzite v Košiciach. Akademické tituly nadobudol na TUKE v Košiciach. Jeho vedeckým zameraním je aditívna výroba, 3D biotlač, biomechanika človeka i lekárska termografia a technologickým zameraní sú aditívne technológie v implantológii a 3D tlač.

Bol členom komisií ASTM, E20 Temperature measurement, F42 Technologies of Additive manufacturing. Je jed¬ným zo zakladateľov konferencie Young Biomedical Engineers and Researchers Conference (YBERC). Taktiež je členom špičko¬vého tímu v oblasti biomedicínskeho výskumu a členom redakčnej rady časopisov Journal of Productivity and Innovation a Clinician and Technology Journal.

Zastáva pozíciu hosťujúceho profesora na Strojníckej fakulte PB, Bialystok, a absolvoval pobyty na Ghent University a UIC v Chicagu.

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Pracuje na UVLF v Košiciach ako vedecko-pedagogický pracovník od roku 1978. Venuje sa pedagogickej činnosti na všetkých troch stupňoch vysokoškol¬ského vzdelávania. Je garantom doktorandského študijného odboru Virológia. Vo vedeckej činnosti sa zameriava na súčasné problémy mikrobiológie, virológie a imunológie. Podieľal sa na výskumných projektoch zameraných na vírusové infekcie (rotavírusy, pestivírusy, cirkovírusy, flavivírusy), profylaxiu proti infekcii salmonelózou a aktinobacilom a environ¬mentálne problémy (imunotoxikológia). Publikoval 86 vedeckých prác v recenzovaných časopisoch (Hirschov index h = 11) a je spoluautorom patentu č. 278034 Stabilizácia dialyzátu leukocytov albumínom.

Je vedúcim Sekcie pre izoláciu patogénov v Centre excelentnosti Infektzoon a vedeckým spolugarantom Univerzitného vedeckého parku MediPark. Zúčastnil sa viacerých medzinárodných projektov (rámcový program EÚ, Nórske granty a projekt H2020 – H2020-MSCA-ITN-2017 č. projektu 765423) a národných projektov (VEGA, KEGA, APVV).

V súčas¬nosti sa venuje výskumu zoonotických vektorom prenášaných patogénov vírusového pôvodu (západonílsky vírus, kliešťová meningoencefalitída a ďalšie arbovírusy) a niekoľkým projektom financovaným zo štrukturálnych fondov EÚ (Infektzoon, Neurosciences, Probiotech, MediPark).

Mgr. Roman Oros, Cassovia Discovery Park s.r.o.

Špecialista pre biotechnológiu a biochémiu, promovaný v roku 1995. Od roku 1996 pracoval pre Shimadzu Corporation na rôznych pozíciách počnúc divíziou analytickej chémie ako oblastný obchodný manažér, potom ako špecialista pobočky pre výskum a vývoj pre ústredie Shimadzu Austria.

Od roku 2011 projektový manažér pre medzinárodné projekty EK a člen expertnej rady Shimadzu pre biotechnológiu a hmotnostnú spektrometriu. Založil dve spin-off spoločnosti pôsobiace v oblasti biotechnológie a biomedicínskeho výskumu. Po 20 rokoch v korporácii Shimadzu Roman pracoval ako CEO pre tri spoločnosti. Má bohaté skúsenosti a zručnosti v globálnom medzinárodnom obchode a obchode.

Je držiteľom:

 • certifikátu Austrian Proteomic Association pre metodiku na identifikáciu proteínov pomocou techník 2-D gélovej elektroforézy a MALDI/TOF MS(2012)
 • ocenenia „Award OF Excellence“ Shimadzu Corporation za:“ Revolučnú metódu stanovenia pesticídov v podzemných vodách pomocou hmotnostnej spektrometrie“(2013)
 • bronzovej ceny udeľovanej prezidentom Shimadzu Corporation za:“Rozvoj a expanziu hmotnostnej spektrometrie v Európe“(2014)
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Slovenská akadémia vied

Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie.

Je vedecký pracovník Centra fyziky nízkych teplôt, Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach od roku 1980.

Doktorát v odbore Fyzika získal na Univerzite P.J.Šafárika v Košiciach, DrSc. v odbore Fyzikálno-matematické vedy na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, a profesúru v odbore Fyzika na Univerzite P.J. Šafárika. Oblasťami vedeckého záujmu sú fyzika kondenzovaných látok pri veľmi nízkych teplotách a vysokých magnetických poliach, oblasť vysoko korelovaných elektrónových systémov a nových supra¬vodičov, bodovej kontaktnej spektroskopie, skenovacej tunelovacej spektroskopie, transport¬ných a termodynamických meraní.

Koordinuje mnoho národných a európskych projektov, pričom je viac ako 1200 krát citovaný vo WOS a jeho Hirschov index je 23. Okrem toho, že je vedeckým pracovníkom Centra fyziky nízkych teplôt, zaujíma členstvo v mnohých inštitúciách vrátane SAV, jej predsedníctva a Učenej spoločnosti SAV.

Okrem absolvovania postdoktorandského pobytu v laboratóriu vysokého magnetického poľa v Max-Planck Institute FKF Grenobli bol tiež hosťujúcim profesorom na Université Joseph Fourier.

MUDr. Ján Slávik, MBA, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach

Pôsobí v zdravotníctve aktívne 34 rokov. Svoju kariéru začal v roku 1987 po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ práve v UNLP Košice na vtedajšom Anestéziologicko-resuscitačnom oddelení. Ako anestéziológ pracoval v tejto nemocnici ďalších 18 rokov. V roku 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia, v roku 1991 nadstavbovú atestáciu z pôrodnej analgézie a v roku 1996 atestáciu II. stupňa v odbore anestéziológia a resuscitácia. Do roku 2006 bol ordinárom na I. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP. V roku 2006 sa stal primárom na Oddelení anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice Košice-Šaca, neskôr námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť a od roku 2016 do marca 2021 bol riaditeľom tejto spoločnosti a anestéziológom zároveň.

Pri zrode Leteckej záchrannej služby v Košiciach slúžil pri transporte pacientov.

Je spoluautorom prvých skrípt pre výučbu v odbore anestéziológia a intenzívna medicína. Publikoval vyše 50 vedeckých a odborných prác v periodikách zameraných na pôrodnú analgéziu a je spoluautorom monografie Gynekológia v praxi.

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti CNIC.

Dozorná rada má 3 členov volených valným zhromaždením na dobu 5 rokov. Členovia dozornej rady si zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Členmi dozornej rady CNIC sú:

 • JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., mesto Košice
 • JUDr. Marián Prievozník, PhD., Cassovia Discovery Park s. r. o.
 • JUDr. Glória Gajdošová, Slovenská akadémia vied
Poradná rada

Poradná rada je poradným orgánom CNIC, ktorého úlohou je poskytovať združeniu odporúčania na žiadosť niektorého z orgánov.

Poradná rada je tvorená odborníkmi z rôznych oblastí vedy, výskumu, vývoja a praxe. Kandidátov na členov poradnej rady môže navrhnúť predstavenstvo, ako aj jednotliví členovia CNIC.