Orgány združenia CNIC

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom CNIC.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • zmena stanov
 • určenie výšky a splatnosti členského príspevku a rozhodovanie o jeho zvýšení alebo znížení
 • voľba a odvolanie členov predstavenstva
 • voľba a odvolanie členov dozornej rady
 • voľba a odvolanie členov poradnej rady
 • rozhodovanie o prijatí člena do Združenia a o vylúčení člena zo združenia
 • schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky
 • schvaľovanie výročnej správy o činnosti a hospodárení
 • schvaľovanie rozpočtu združenia
 • rozhodovanie o úhrade strát
 • rozhodovanie o majetkových dispozíciách prevyšujúcich 100,000 Eur
 • rozhodovanie o splynutí, zlúčení, rozdelení alebo zrušení združenia
 • rozhodovanie o zmene právnej formy združenia
 • schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov združenia a ich zmien
 • rozhodovanie o účasti združenia v iných subjektoch
 • rozhodovanie o koncepčných otázkach fungovania združenia
 • rozhodovanie o scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľností ako aj rozhodovanie o iných dispozíciách s nehnuteľnosťami, ktoré sa zapisujú do katastra
 • rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Aktuálnou predsedníčkou Valného zhromaždenia CNIC je Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Členmi Valného zhromaždenia CNIC sú:

 • JUDr. Boris Bilčák, Košický samosprávny kraj
 • Ing. Jaroslav Polaček, mesto Košice
 • Ing. Dominik Hakulin, Cassovia Discovery Park
 • Ing. Stanislav Roučka, Cassovia Discovery Park
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc., Slovenská akadémia vied
 • Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., Technická univerzita v Košiciach
 • doc. Ing. Marcel Behún, PhD., Technická univerzita v Košiciach
 • JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom združenia CNIC, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Taktiež rozhoduje o všetkých záležitostiach CNIC, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia, dozornej rady alebo poradnej rady.

Členmi predstavenstva sú zástupcovia každého zo zakladajúcich členov CNIC a pristupujúcich členov. Každý zo zakladajúcich a pristupujúcich členov sú v predstavenstve zastúpení jedným zástupcom. Funkčné obdobie členov predstavenstva je päť rokov, pričom člen predstavenstva môže byť zvolený aj opakovane. Členovia predstavenstva si spomedzi seba zvolia predsedu predstavenstva.

Predstavenstvo najmä:

 • rozhoduje o scudzovaní a zaťažovaní nehnuteľnosti ako aj o iných dispozíciách s nehnuteľnosťami, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností
 • zvoláva valné zhromaždenie a informuje ho o činnosti CNIC
 • vykonáva obchodné vedenie CNIC
 • zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva CNIC
 • schvaľuje organizačný a pracovný poriadok CNIC
 • vedie zoznam členov CNIC
 • vymenúva likvidátora CNIC
 • môže zriaďovať poradné orgány CNIC
 • predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je CNIC povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu
 • predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu o činnosti a hospodárení CNIC. V lehotách určených stanovami, najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti CNIC a o stave jeho majetku
 • predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na úhradu strát v súlade so stanovami
 • predkladá dozornej rade najmenej raz do roka písomne informácie o zásadných zámeroch fungovania CNIC na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov CNIC a na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku CNIC v porovnaní s predpokladaným vývojom. Predstavenstvo je tiež povinné bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku CNIC, najmä jeho likviditu. Členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam

Členovia predstavenstva:

doc. MVDr. Jana Koščová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MUDr. Štefan Štolfa, PhD., Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD., Technická univerzita v Košiciach
Ing. Mgr. Juraj Mičko, MSc., Cassovia Discovery Park s.r.o.
Ing. Jaroslav Polaček, mesto Košice
Ing. Rastislav Trnka, Košický samosprávny kraj
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., Slovenská akadémia vied
Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolný orgán a dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie činnosti CNIC.

Dozorná rada má 3 členov volených valným zhromaždením na dobu 5 rokov. Členovia dozornej rady si zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu.

Členmi dozornej rady CNIC sú:

 • JUDr. Ing. Peter Huba, PhD., mesto Košice
 • JUDr. Marián Prievozník, PhD., Cassovia Discovery Park s. r. o.
 • JUDr. Glória Gajdošová, Slovenská akadémia vied
Poradná rada

Poradná rada je poradným orgánom CNIC, ktorého úlohou je poskytovať združeniu odporúčania na žiadosť niektorého z orgánov.

Poradná rada je tvorená odborníkmi z rôznych oblastí vedy, výskumu, vývoja a praxe. Kandidátov na členov poradnej rady môže navrhnúť predstavenstvo, ako aj jednotliví členovia CNIC.