VEDECKÉ A TECHNOLOGICKÉ CENTRÁ V CNIC

Vznik vedecko-technologických a inovačných centier v CNIC bol založený na analýze zamerania a úspešnosti existujúcich a v súčasnosti realizovaných strategických projektov na všetkých zapojených univerzitách a ústavoch SAV s dôrazom na aplikačný potenciál jednotlivých projektov. Tieto centrá predstavujú „štartovaciu štruktúru“ CNIC a v súčasnosti sú lokalizované na viacerých miestach Košíc v samostatných pavilónoch CNIC.

 • CENTRUM INTERDISCIPLINÁRNYCH BIOVIED (CIB)
 • CENTRUM PROGRESÍVNYCH MATERIÁLOV (CPM)
 • CENTRUM TRANSLAČNEJ MEDICÍNY (CTM)
 • CENTRUM BIOMEDICÍNSKEHO INŽINIERSTVA (CBE)
 • CENTRUM ZELENÝCH A DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ (CGDT)
 • CENTRUM VÝSKUMU VODÍKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ (HTRC – Hydrogen Technology research center)
 • CENTRUM PRE KVANTOVÉ A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE (CQIT)
 • MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE

  CIB je interdisciplinárne vedecko-technologické centrum zaoberajúce sa výskumom orientovaným na prieniky biológie, chémie, fyziky, matematiky a informatiky a prenosom vedeckých poznatkov do praxe. Hlavným poslaním CIB je realizácia vysokokvalitného základného výskumu v oblasti proteínového inžinierstva, nanomedicíny, bioenergetiky a životného prostredia. Na to je naviazaný vývoj nových technológií a inovácií pre diagnostiku a liečbu závažných ochorení, ako aj pre analýzu životného prostredia a aplikácia najnovších vedeckých poznatkov v hospodárskej praxi a vo vzdelávaní.

  Zameranie výskumu a aplikácie:

  1. Nanomedicína
   1. Vývoj selektívnych nanotransportných systémov pre cielený transport protinádorových a antimikrobiálnych/antivírusových liečiv
   2. Fotodynamická terapia (PDT)
  2. Proteínové inžinierstvo – výskum a vývoj proteínov s biotechnologickým a farmaceutickým významom
   1. Vývoj proteínov/enzýmov s významom pre biotechnologické (napr. dehalogenázy) a farmaceutické (napr. trombolytiká) aplikácie
   2. Vývoj peptidov na blokovanie interakcie medzi receptormi hostiteľskej bunky a vírusovým antigénom
  3. Starnutie
   1. Starnutie a oxidačný stres
   2. Starnutie a choroby vyplývajúce z nesprávneho zbaľovania proteínov
  4. Progresívne technológie na analýzu a ochranu životného prostredia
   1. Vývoj spoľahlivých a citlivých metód detekcie veľmi nízkych koncentrácií liečiv v biologickom prostredí a tiež látok znečisťujúcich životné prostredie vo vode a potravinách – výskum v tejto oblasti je úzko koordinovaný s činnosťou start-upu SAFTRA photonics s.r.o., ktorý v roku 2017 získal dôležitý medzinárodný grant v rámci programu MSP – H2020. Tento projekt sa zameriava na vývoj a optimalizáciu nanočipu na detekciu nízkych koncentrácií organochloridových pesticídov vo vode a potravinách.

  Medzinárodná spolupráca CIB:

  Hlavnou ambíciou tímu CIB je potvrdiť kvalitu vedy v uvedených výskumných oblastiach získaním prestížnych medzinárodných grantov (v blízkej budúcnosti najmä v rámci programov Horizon Europe). Túto ambíciu podporuje reálna spolupráca a spoločné projekty tímov CIB s prestížnymi zahraničnými partnermi akými sú University of Zürich (Švajčiarsko), EPFL Lausanne (Švajčiarsko), Technical University of Munich (Nemecko), IEM CSIC Madrid (Španielsko), University of Pierre et Marie Curie, Paris (Francúzsko), Masarykova Univerzita, Brno (Česká republika), CEITEC Brno (Česká republika), Univerzita Karlova, Praha (Česká republika). Táto sieť medzinárodnej spolupráce tvorí mimoriadne silnú základňu pre zvyšovanie kvality základného výskumu a ďalšie uplatnenie získaných výsledkov v high-tech priemysle.

  Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach:

  Európska výskumná infraštruktúra pre zobrazovanie – Euro-BioImaging (EUBI) www.eurobioimaging.eu ponúka individuálnym používateľom otvorený prístup k širokej škále moderných technológií v oblasti biológie a medicíny. EuBI sa skladá z 29 geograficky distribuovaných „uzlov“ (špecializovaných zobrazovacích laboratórií), ktoré poskytujú granty na ich použitie vedcom z celého sveta. V súčasnosti môžu vedci požiadať o experimenty na 36 pôvodných technológiách (CIB ako jeden z uzlov EuBI ponúka originálne laboratórium pre optickú mikroskopiu).

  Kľúčové osobnosti:

  Pavol Miškovský, prof. RNDr., DrSc., Erik Sedlák, doc. RNDr., DrSc., Daniel Jancura, doc. Mgr., PhD., Gabriel Žoldák, doc. RNDr., PhD., Andrey Musatov, MUDr., DrSc., Mangesh Bhide, doc. MVDr., PhD., Juraj Pistl, prof. DVM., PhD., Dáša Čížková, doc. MVDr., DrSc.

  MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE

  CPM sa zameriava na výskum, vývoj a aplikáciu nových progresívnych materiálov s výnimočnými fyzikálnymi, chemickými, biologickými a mechanickými vlastnosťami, ako aj na výskum a vývoj technológií potrebných na výrobu a charakterizáciu týchto materiálov. Cieľom je preniesť poznatky zo základného výskumu v oblasti fyziky, chémie a materiálového výskumu do finálnych aplikácií v oblasti senzorov, ovládacích jednotiek (aktuátorov), počítačových pamätí a moderných spintronických zariadení.

  Zameranie výskumu a aplikácie:

  1. Multifunkčné materiály s vynikajúcimi fyzikálnymi vlastnosťami
  2. Materiály pre energetický priemysel
  3. Nanomateriály pre biomedicínske a technické aplikácie
  4. Keramiky/zliatiny s vysokou entropiou pre budúce aplikácie

  Medzinárodná spolupráca CPM:

  V rámci výskumu moderných progresívnych materiálov CPM spolupracuje s významnými vedeckými pracoviskami akými sú ICMM CSIC Madrid (Španielsko), UPV San Sebastian (Španielsko), University of Oviedo (Španielsko), University of Paris-Sud (Francúzsko), University of South Florida, Tampa (USA), University of Latvia (Lotyšsko), University Bordeaux (Francúzsko), Univerzita Lund (Švédsko), Univerzita Queen Mary v Londýne (Veľká Británia), Univerzita Aix-Marseille (Francúzsko), Univerzita Karlova, Praha (Česká republika), Fiber Consultoria em Tecnologia Ltd, Brasil (Brazília), Inštitút dopravy asystémov atechnológií na Ukrajine asnárodnými ústavmi akadémie vied v Českej republike, Ukrajine a Indii. Pri našom výskume vykonávame experimenty vo veľkých európskych zariadeniach, napr. DESY, Hamburg (Nemecko), ILL, Grenoble (Francúzsko) a Diamond Light Source (Veľká Británia).

  Kľúčové osobnosti:

  Rastislav Varga, prof. RNDr., DrSc., Ján Dusza, prof. RNDr., DrSc., Pavol Hvizdoš, doc. RNDr., DrSc., František Lofaj, doc. RNDr., DrSc., Karel Saksl, Ing., DrSc., Peter Baláž, Dr.h.c. prof. RNDr. DrSc., Peter Kollár, prof. RNDr., DrSc.

  MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE

  CTM vykonáva medicínsky výskum najmä v oblasti personalizovanej a regeneračnej medicíny. Jeho cieľom je produkovať účinné diagnostické a liečebné modality v špecifikovaných oblastiach a s cieľom dlhodobého znižovania chorobnosti poskytovať obyvateľstvu účinné návody na zmenu nezdravých návykov a životného štýlu.

  Zameranie výskumu:

  1. Regeneračná medicína
   1. Program transplantácie pankreatických ostrovčekov
  2. Športová medicína a zdravé starnutie
  3. Inteligentná rehabilitácia, protetika a ortotika
   1. Inteligentná zóna („SmartZone“) – Personalizované služby pre zraniteľné osoby a osoby so špeciálnymi potrebami
   2. Rehabilitačná zóna („RehabZone“)
  4. Personalizovaná medicína
   1. Personalizovaná diagnostika
   2. Personalizovaná terapia

  Medzinárodná spolupráca CTM:

  CTM rozvinula širokú medzinárodnú spoluprácu na konkrétnych témach týkajúcich sa viacerých medicínskych zameraní. V prípade enkapsulácie pankreatických ostrovčekov je to najmä JDRF Encapsulation Consortium, ktoré združuje cca 50 výskumných centier, univerzít a spoločností z celého sveta. V rámci aktuálneho projektu financovaného z JDRF, CETCM spolupracuje so spoločnosťami CellTrans, Inc. (spoluzodpovedný riešiteľ J. Oberholzer), NTNU Trondheim (spoluzodpovedný riešiteľ A.M. Rokstad) a Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied Českej republiky. V oblasti personalizovanej medicíny sa spoliehame aj na spoluprácu s tímami nasledovných medzinárodných inštitúcií: National Cancer Institute (USA), National Institute on Aging (USA), National Institute of Artritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (USA), Rockefeller University (USA), University of Iceland (Island), University of Southern Denmark (Dánsko), Hadassah Medical Center a Hebrew University of Jerusale (Izrael).

  Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach:

  European Clinical Research Infrastructure Network – ECRIN http://www.ecrin.org/ je verejná nezisková organizácia, ktorá združuje výskumných partnerov a siete v Európe s cieľom zvýšiť efektívnosť nadnárodného klinického výskumu prostredníctvom riadenia a podpory cezhraničných klinických skúšok, vytvárania sietí a konzultácií. Implementácia politiky ECRIN zvyšuje tok poznatkov, konkurencieschopnosť a integráciu do európskeho klinického výskumu. CETCM je koordinačná jednotka ECRIN na Slovensku.

  Kľúčové osobnosti:

  Pavol Jarčuška, prof., MUDr., PhD., Daniel Pella, prof., MUDr., PhD., Martin Pupiš, doc. PaedDr., PhD., Alena Buková, Mgr., PhD., Ján Junger, prof. PaedDr., CSc., Igor Lacík, Ing., DrSc.,

  MATERIÁLOVÉ A BIOMEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE

  CBE uskutočňuje interdisciplinárny výskum najmä v oblastiach aditívnej a bioaditívnej výroby medicínskych pomôcok, personalizovanej implantológie, digitálnej chirurgie, regeneračnej medicíny a rehabilitácie. Jeho cieľom je využitie digitálneho softvéru, nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality na presne zameranú predoperačnú diagnostiku, prípravu a vedenie chirurgických zákrokov a technológií na výskum a vývoj personalizovaných zdravotníckych pomôcok na diagnostiku a terapiu rôznych ochorení. CBE bude úzko spolupracovať s CTM v rámci personalizovanej a regeneračnej medicíny a s Bezbariérovým centrom na TUKE, ktoré slúži na podporu študentov so špeciálnymi potrebami a vyvíja nové služby založené na progresívnych IKT a asistenčných technológiách využívajúcich prístup zameraný na používateľov, ktorý vytvára lepšie podmienky pre inkluzívne prostredie s personalizovanou technológiou a službami.

  Zamerania výskumu:

  1. Digitálna nízko-invazívna chirurgia a aditívna výroba personalizovaných zdravotníckych pomôcok
   1. BiZone Digital – AR, VR and CAD/CAM nástroje na plánovanie a realizáciu digitálnej chirurgie a návrh personalizovaných zdravotníckych pomôcok
   2. BiZone – Technology – Personalizovaná aditívna a bioaditívna výroba pomôcok a špeciálnych technológií pre minimálne invazívnu chirurgiu
  2. ProtectiveZone – Výskum a inovácie v oblasti antivírusových a antibakteriálnych ochranných pomôcok, prístrojov a zdravotníckych pomôcok

  Medzinárodná spolupráca CBE:

  CBE nadviazalo a rozvíja širokú medzinárodnú spoluprácu na konkrétnych témach týkajúcich sa aditívnej výroby lekárskych zariadení, rehabilitačnej liečby, súvisiacej diagnostiky a prevencie. V oblasti personalizovanej medicíny sa spoliehame na spoluprácu s tímami z nasledujúcich medzinárodných inštitúcií: Illinois University v Chicagu (USA), YSU Ohio (USA), University in Ghent (Belgicko), University of Padova (Taliansko), Politecnico di Milano (Taliansko), J. Kepler University in Linz (Rakúsko), Ben-Gurion University (Izrael), AAATE – Združenie pre rozvoj podpornej technológie v Európe, a Konzorcium EASTIN. Zároveň máme nadviazanú spoluprácu s niekoľkými priemyselnými spoločnosťami napr. Materialise (Belgicko), Lithoz (Rakúsko).

  Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach:

  Pracovníci CBE sú členmi viacerých významných medzinárodných zoskupení: Rehabilitation International (RI), International Commission on Technology and Accessibility (ICTA) Subcommission of Rehabilitation International; International Measurement Confederation IMEKO TC17 – Measurement in Robotics, AAATE – Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe, EASTIN – národný kontakt pre EASTIN Global Database, International Society for Gerontechnology – ISG, International Society for the Measurement of Physical Behavior (ISMPB), European Cooperation in Science and Technology (COST).

  Kľúčové osobnosti:

  Jozef Živčák, mult. Dr.h.c. prof., Ing., PhD., Radovan Hudák, prof. Ing., PhD., Dušan Šimšík, prof. Ing., PhD., Sergej Hloch, prof. Ing., PhD., Marek Bundzel, doc. Ing., PhD.

  ZELENÉ TECHNOLÓGIE

  Centrum zelených a digitálnych technológií ponúka transformáciu inteligentných (“smart”) nápadov a poznatkov z laboratórií do reálnej praxe s cieľom posilniť a inovovať priemysel. Dôraz je dávaný na environmentálne aspekty a zabezpečenie kvality zdravia vo verejnom živote. Výskum v CGDT prispeje k čistému prostrediu v “inteligentných mestách” (“smart cities”). Jednou z hlavných výziev, ktorej ľudstvo v tomto storočí čelí, je znižovanie skleníkových plynov a zmena podnebia prostredníctvom zelených technológií. Ďalšou dôležitou témou je udržateľná kultúra šetrenia vodou, prístup k vysoko kvalitnej vode, zásobovanie nezávadnou vodou a transformácia energetického sektora a koncepcie budov. Zamerania výskumu v CGDT sú úzko spojené s plánmi “zelenej politiky” Európskej komisie, vládnymi akčnými plánmi a priemyselnou transformáciou na Slovensku.

  Zameranie výskumu:

  1. Batériové systémy, skladovanie energie
  2. Analýza porúch, predikcia, bezpečnosť

  Medzinárodná spolupráca CGDE – projekty:

  NATO Science for Peace and Security Program 985148- „Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulphur Batteries” (2016-2020), Memorandum o porozumení pre spoluprácu vo výskume a vzdelávaní v oblasti zelených technológií s Coventry University (Veľká Británia), vedecká spolupráca s TU Wien (Rakúsko), IST Lisboa (Portugalsko), University of Ljubljana (Slovinsko), KTH Stockholm (Švédsko), ČVUT Praha (Česká republika), VUT Brno (Česká republika), University Czestochowa (Poľsko), University of Birmingham (Veľká Británia), Gent University (Belgicko).

  Kľúčové osobnosti:

  Maroš Halama, M.Sc., PhD., Renáta Oriňaková, prof. RNDr., DrSc.

  ZELENÉ TECHNOLÓGIE

  Progresívne materiály a spôsoby spracovania, výroby, distribúcie a skladovania vodíka:

  Vodík je kľúčová obnoviteľná surovina, ktorej sa v popredných svetových ekonomikách venuje značná pozornosť vedeckej, obchodnej a politickej komunity. EÚ zohráva spolu s Japonskom, Kóreou, USA a Čínou vedúcu úlohu vo výskume vodíkových technológií. Slovensko, a predovšetkým mesto Košice a Košický samosprávny kraj (KSK), si uvedomujú význam vodíkových a vodíkových technológií a chceli by prispievať k skúmaniu dôsledkov mohutných verejných a súkromných investícií do vodíka ako alternatívneho nosiča energie, najmä vplyv “vodíkovej ekonomiky” na regionálne inovácie, vzdelávanie, podnikanie a zamestnanosť. Centrum sa v tejto oblasti zameriava na vývoj progresívnych materiálov a technológií pre nové a efektívnejšie spôsoby výroby vodíka, bezpečné skladovanie s vysokou hustotou energie a optimalizáciu materiálov a technológií na prepravu vodíka v systémoch distribúcie energie. Pracovníci centra tiež skúmajú nedeštruktívne korózne sledovanie plynovej infraštruktúry potenciálne použitej na rýchlu prepravu vodíka a bezpečnostné úlohy spojené s kontrolou difúzie vodíka v kovových konštrukciách. Intenzívny vývoj palivových článkov, kde je potrebný čistý vodík, stimuluje vývoj elektrolyzérov pre budúce použitie vo vodíkovej ekonomike a s ňou spojených nových technológiách. Z hľadiska možných spôsobov výroby vodíka je jedným z najperspektívnejších elektrolýza vody. Z tohto dôvodu budú naše výskumné aktivity zahŕňať aj skúmanie štiepenia molekúl vody pomocou vodnej elektrolýzy, fotoelektrolýzy, fotobiologickej výroby, vysokoteplotného rozkladu odpadov plazmovou technológiou a pyrolýzou.

  Medzinárodná spolupráca HTRC:

  INC – Institut für Nichtklassische Chemie e.V., Leipzig (Nemecko), Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg (Nemecko), TU Graz (Rakúsko), ČVUT Praha (Česká republika), VUT Brno (Česká republika), VŠB TU Ostrava (Česká republika).

  Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach:

  HTRC je súčasťou “Národnej vodíkovej asociácie”, ktorá je členom “Hydrogen Europe”.

  Kľúčové osobnosti:

  Tomáš Brestovič, prof. Ing., PhD., Vladimír Zeleňák, prof. RNDr., DrSc.

  KVANTOVÉ A INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

  CQIT je zložené z dvoch skupín špecialistov – fyzikov a vedcov z oblasti IT.

  Skupina fyzikov pôsobiacich v CQIT pochádza z jedinečného experimentálneho výskumného komplexu na Slovensku – Centra fyziky nízkych teplôt, spoločného laboratória Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Toto laboratórium má viac ako 50-ročnú tradíciu v oblasti kryogeniky, vákuovej technológie, nanotechnológie a hraničného výskumu kondenzovaných látok a vo fyzike ultranízkych teplôt. Ide o jedno z mála laboratórií na svete schopných vykonávať merania v mikrokelvinovom teplotnom rozsahu a extrémnych podmienkach veľmi vysokých a veľmi nízkych magnetických polí a ultravysokých tlakov. Ultranízke teploty umožňujú vykonávať významný výskum v strategicky dôležitých oblastiach nanovedy, kvantovej technológie a kvantových materiálov. Tieto oblasti pôsobia ako kľúčové hnacie sily pre rozvoj prístrojového vybavenia a technológie na kvantovej úrovni, čím vytvárajú nové trhy pre inovácie, ktoré, ako predpokladáme, budú kľúčovými výstupmi centra CQIT a jej obchodných partnerov.

  Vedci z oblasti IT pôsobiaci na CQIT pochádzajú z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Fakulty elektroniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Obe inštitúcie už spolupracovali na rôznych vedeckých a infraštruktúrnych projektoch, ktoré vyústili do vytvorenia Univerzitného vedeckého parku Technicom. TUKE a UPJŠ sú zakladajúcimi členmi klastra Košice IT Valley a intenzívne spolupracujú s IT priemyslom v oblasti aplikovaného výskumu, vzdelávania a odbornej prípravy. Obe inštitúcie majú dlhodobé zázemie v oblasti vývoja softvéru, vývoja informačných systémov, dátovej vedy, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti. Členovia tímu z UPJŠ majú silné zázemie v oblasti matematiky a teoretickej informatiky, zatiaľ čo členovia tímu z TUKE majú vedomosti a skúsenosti v oblasti aplikovaného výskumu. Synergická kombinácia oboch prístupov vytvára potenciál pre prenos výsledkov výskumu do praxe. Klaster Košice IT Valley s viac ako 50 členmi poskytuje široké spektrum potenciálnych zákazníkov.

  CQIT sa zameriava na vývoj a aplikáciu kybernetickej alebo informačnej bezpečnosti. Kybernetická bezpečnosť je jednou z hlavných výziev súčasného sveta a jej zlyhanie v citlivých bodoch môže mať zničujúce následky porovnateľné so svetovou pandémiou. CQTI sa zameria na klasické prístupy, kvantovo-bezpečné šifrovanie, ako aj postkvantovú kryptografiu. TUKE má dlhodobú tradíciu v sieťovom výskume a prevádzkuje CISCO Academy. UPJŠ ako prvá slovenská univerzita má medzinárodne registrovanú jednotku CSIRT a žiada o jej akreditáciu. UPJŠ je členom komunity QWorld a prostredníctvom združenia QUTE.sk realizuje aktivitu v rámci iniciatívy Quantum Flagship Initiative.

  Ďalším cieľom je vývoj nových a ľahko kontrolovateľných prostriedkov rozhrania medzi IT a reálnym svetom. Veľký dopyt po spracovaní značného množstva dát (“big data”) a následná analýza údajov vyústili do budovania zodpovedajúcich kompetencií v oboch zúčastnených inštitúciách. Moderná veda o získavaní a spracovaní dát (dátová veda) úzko súvisí s umelou inteligenciou, najmä s prieskumom techník strojového učenia a neurónovými sieťami.

  Zameranie výskumu:

  1. Kybernetická bezpečnosť a rozvoj kvantovej komunikačnej siete na Slovensku
  2. Komunikačné a kolaboračné systémy
  3. Dátová veda a umelá inteligencia
  4. Kvantové materiály, kvantové zariadenia a kvantové podporné technológie pri veľmi nízkych teplotách
   1. Vývoj a konštrukcia nových parametrických zosilňovačov a mikrovlnných fotónových detektorov
   2. Implementácia kvantových bitov
   3. Aplikácia kvantových technológií

  Medzinárodná spolupráca CQIT:

  V oblasti výpočtovej a kognitívnej neurovedy nadviazalo CQIT spoluprácu s prestížnymi medzinárodnými inštitúciami: Rakúska akadémia vied (Rakúsko), Boston University (USA), the University of California, Riverside (USA), National Center for Rehabilitative Auditory Research, Portland (USA) a OHSU, Martinos Center, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School (USA). Ako konkrétny príklad úspešnej spolupráce poukazujeme na spoluprácu s Kalifornským technologickým inštitútom (Caltech, USA) na vývoji komunikačného systému. Táto spolupráca sa pretavila do založenia úspešného start-upu eZuce. CQIT spolupracuje aj s globálnymi spoločnosťami, napr. T-Systems (Nemecko), FPT Slovakia, Global Logic (USA), Ness, národné a medzinárodné bezpečnostné subjekty, napr. Shadowserver, Národná bezpečnostná agentúra Slovenskej republiky. V rámci EMP CQIT spolupracuje na nových technológiách a zariadeniach so šiestimi hlavnými priemyselnými spoločnosťami. Ide o spoločnosti Magnicon GmbH, Hamburg (Nemecko), Leiden Cryogenics B.V. (Holandsko), Cryoconcept (Francúzsko), Basel Precision Instruments GmbH (Švajčiarsko), Oxford Instruments (Veľká Británia) a Bluefors Cryogenics Oy (Fínsko). Technologickí partneri a národné referenčné laboratóriá – VTT Technical Research Center of Finland a Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Berlin poskytujú expertízu a supervíziu. O výsledky nášho výskumu a vývoja majú veľký záujem aj rôzni zákazníci z akademickej obce a priemyslu.

  Členstvo v medzinárodných vedeckých infraštruktúrach:

  Centrum fyziky nízkych teplôt je zakladajúcim členom European Microkelvin Platform (EMP), http://emplatform.eu založenej v roku 2014. Od 1.1. 2019 EMP realizuje hlavný projekt H2020 z Piliera Excelentná veda – Výskumná infraštruktúra, rozvíjajúci európsku výskumnú infraštruktúru a posilňujúci inovačný potenciál a ľudský kapitál vo významných európskych výskumných centrách. Konzorcium EMP stimuluje ďalšiu integráciu výskumu ultranízkych teplôt v Európe prostredníctvom vývoja nových nápadov, technológií, aplikácií a komerčného využívania. CQIT bude priamo využívať konkrétne aktivity vyplývajúce z projektu EMP zameraného na prakticky aplikovateľné úlohy a výstupy s veľkým komercializačným potenciálom v oblasti kvantových technológií a kvantových materiálov.

  Naša skupina je členom Slovenskej národnej výskumnej platformy pre kvantové technológie (http://qute.sk), konzorcia štyroch výskumných ústavov SAV (Fyzikálny ústav, Ústav experimentálnej fyziky, Ústav elektrotechniky a Matematický ústav), Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Kvantový plán pre Slovensko, deklarovaný týmto konzorciom a podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je plne v súlade s Quantum Technology Flagship, iniciatívou EÚ (http://qt.eu), zahájenou 1. novembra 2019 so štyrmi strategickými technologickými cieľmi: kvantový počítač, kvantová komunikačná sieť, kvantové senzory a metrológia a kvantový simulátor. Tieto oblasti výskumu vychádzajú zo súčasného základného výskumu zameraného na kvantové inžinierstvo, kvantový softvér a systematické vzdelávanie novej generácie kvantových fyzikov a inžinierov schopných realizovať prenos technológií do priemyselných aplikácií. Manifest QUIT.sk „Budúcnosť je kvantum“ popisuje nedávny pokrok v oblasti kvantových technológií založených na takzvanej druhej kvantovej revolúcii súvisiacej s využívaním javov ako kvantová interferencia, nelokálne procesy a kvantové prepojenie, ktoré čoskoro prinesú pokrok v lekárskej diagnostike, nových materiáloch a zelenej energii, metrológii a navigácii, umelej inteligencii, bezpečnej komunikácii a internete. UPJŠ a SAV sú členmi QWorld (http://qworld.lu.lv) – globálnej siete spolupracujúcej na vzdelávaní a implementácii kvantových technológií a výskumných aktivít. CSIRT-UPJS je akreditovaným členom medzinárodnej organizácie bezpečnostných tímov – TF-CSIRT a členom Honeynet.org a ISACA.

  Kľúčové osobnosti:

  Gabriel Semanišin, prof. RNDr., PhD., Viliam Geffert, prof. RNDr., DrSc., Jaroslav Porubän, doc. Ing., PhD., Peter Sinčák, prof. Ing., PhD., Ján Paralič, prof. Ing., PhD., Jozef Juhár, prof. Ing., PhD., Peter Samuely, prof. RNDr., DrSc., Peter Skyba, RNDr., DrSc., Erik Čižmár, doc. RNDr., PhD., Vladimír Komanický PhD.